โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่