โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
คณะผู้บริหาร

นางสาวบุญรัตน์ สุขสบาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา