โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564
 
 
ระดับชั้น
เพศ  
รวม
ชาย หญิง
อนุบาล 1 2 2 4
อนุบาล 2 4 1 5
อนุบาล 3 3 2 5
รวม 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7
รวม 14 19 33
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 23 24 47