โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
          2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถสู่มาตรฐานสากล
          3. พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ ICT อย่างมีคุณภาพ
          4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและทุกภาคส่วน
          6. ส่งเสริมและยกระดับผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21