โรงเรียนบ้านตะพุนทอง
หมู่ที่ 6 บ้านตะพุนทอง  ตำบลกะเฉด  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   โรงเรียนบ้านตะพุนทองมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา
    “ ทนโต เสฐโฐ มนฺสเสสุ” ( ผู้ฝึกตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด )